law-school
Voorwaarden

Dit zijn de algemene aankoopvoorwaarden van het handwerkhoekje.nl

Artikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het handwerkhoekje : de verkoper van de Producten en diensten.
 2. Koper : iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Het handwerkhoekje onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst
 3. Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Het handwerkhoekje en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst en de daarbij behorende Producten en/of diensten
 6. Producten: zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en alle bijbehorende diensten / services
 7. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Het handwerkhoekje aan Koper, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) : brochures; advertenties; catalogi; offertes; Internetsite(s); e-mail; faxen; brieven; opdrachtbevestigingen en facturen.
 8. Internet: de Internetsite van Het handwerkhoekje,  www.Het handwerkhoekje.nl

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Het handwerkhoekje en Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen

2.2 Op bepaalde Producten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Het handwerkhoekje en Koper. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper wordt door Het handwerkhoekje uitdrukkelijk van de hand gewezen

3.2 Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Het handwerkhoekje niet optreedt in haar hoedanigheid van Verkoper

3.3 Deze Voorwaarden gelden met ingang van 1 augustus 2005 Het handwerkhoekje heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden op alle nieuw te sluiten Overeenkomsten. Op reeds bestaande Overeenkomsten blijft de oude versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van Het handwerkhoekje zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de Koper hiervan Bericht krijgen

4.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging naar de Koper is verzonden naar het door de Koper opgegeven adres of wanneer Koper op andere schriftelijke wijze een akkoord voor levering van Het handwerkhoekje ontvangt of doordat door Het handwerkhoekje uitvoering aan een order wordt gegeven

4.3 Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Het handwerkhoekje staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst

4.4 Koper erkent dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs

4.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Het handwerkhoekje zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen

5.1 Alle door Het handwerkhoekje gecommuniceerde prijzen zijn in Euro, inclusief omzetbelasting (tenzij anders aangegeven) en exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen, tenzij expliciet anders is aangegeven

5.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen. Op elke order zullen bezorgkosten worden berekend (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) De hoogte van de bezorgkosten is terug te vinden op het Internet of deze zal kenbaar worden gemaakt voordat de Koper een bestelling plaatst

5.3 Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op een actie van toepassing zijn. Van zowel de geldigheidsduur alsook specifieke, dan wel aanvullende voorwaarden, staat een vermelding bij de actie.

5.4 Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele Overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieruit ontleend worden voor andere Overeenkomsten

5.5 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Het handwerkhoekje geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien (een of meerdere van) deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Het handwerkhoekje het recht de afgesproken prijzen te wijzigen. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhoogd wordt, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Het handwerkhoekje accepteert uitsluitend de volgende betaalwijzen:

 • Rembours
 • Bancaire overschrijving
 • Contant bij ophalen

De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt.
De actuele betaalwijzen worden kenbaar gemaakt op de Internetsite

6.2 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde Berichten onverwijld aan Het handwerkhoekje te melden

6.3 In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat de Koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien de Koper in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Het handwerkhoekje op Koper onmiddellijk opeisbaar

6.4 In het geval de situatie van 6.3 zich voordoet dan is de Koper, zonder nadere ingebrekestelling, vertragingsschade verschuldigd totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan. De vertragingsschade is de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het openstaande bedrag, gerekend vanaf het moment van het verzuim met een minimum bedrag van € 15.00 (excl. BTW) . Hierbij geldt dat een reeds ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend

6.5 Indien de Koper in verzuim is dan is de Koper verplicht de eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 75.00 (excl. BTW)

6.6 Elk door de Koper verrichte betaling strekt telkens eerst ter voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten. De betaling van opeisbare facturen zullen worden voldaan op basis van anciënniteit, niettegenstaande andersluidende mededelingen van de Koper

6.7 In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Het handwerkhoekje gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper alle verplichtingen volledig is nagekomen

6.8 Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd in overleg met Het handwerkhoekje

6.9 Alle aan de Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De Koper is niet bevoegd tot verrekening. De Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Het handwerkhoekje op te schorten

6.10 Het handwerkhoekje heeft het recht om in voorkomende gevallen vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom te verlangen.

6.11 Indien Het handwerkhoekje, nadat de Koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Koper richt, dan doet dit niet af aan het bepaalde in 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10  

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen ter zake van enige Overeenkomst met Het handwerkhoekje is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen

7.2 De Koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het Product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. De Zakelijke klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Het handwerkhoekje Nederland eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van Zakelijke klants normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is

7.3 De Koper stemt toe om op eerste verzoek van Het handwerkhoekje, of door Het handwerkhoekje aan te wijzen (rechts)personen, de Producten ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de Producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten mee te nemen

7.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient de Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Het handwerkhoekje

7.5 In geval van leveringen van software verkrijgt de Koper alleen de gebruiksrechten en wordt de Koper nimmer eigenaar van de software. De auteursrechten berusten bij de fabrikant.

 

Artikel 8 – Aflevering, afleveringstermijn en inspectie bij aflevering

8.1 Opgaven van aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.

8.2 Overschrijding van een afleveringstermijn geeft de Koper niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de aflevering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt ,dan mag de Overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 13

8.3 Indien Het handwerkhoekje voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Het handwerkhoekje

8.4 Aflevering geschiedt door bezorging op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij bepaalde betalingen, waaronder betalingen met behulp van een creditcard, dient Het handwerkhoekje de eisen m.b.t. bezorging in acht te nemen zoals die door de desbetreffende kredietmaatschappijen gesteld worden. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper

8.5 Bezorging kan in meerdere deelleveringen plaats vinden. Dit zal voor de Koper geen extra kosten met zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de Overeenkomst is opgegeven

8.6 Het risico gaat over op de Koper zodra de Producten op het opgegeven adres zijn bezorgd

8.7 Wanneer bij een poging tot bezorging de Koper de (deel)aflevering niet accepteert dan is Het handwerkhoekje gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie te verhalen op de Koper

8.8 De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken

8.9 Zakelijke klanten mogen Producten afwijzen wegens non-conformiteit met het overeengekomene (zichtbare gebreken) binnen vijf (5) werkdagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Consumenten dienen Het handwerkhoekje binnen twee kalendermaanden na de ontdekking van een gebrek of het moment waarop zij dit gebrek redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken op de hoogte te stellen van non-conformiteit met het overeengekomene.

8.10 Na het constateren van enig gebrek is de Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

8.11 De Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Het handwerkhoekje in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie

8.12 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Koper geen rechten ontlenen.

8.13 Indien de Koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Koper geen aanspraken terzake.

8.14 Het staat de Koper niet vrij de Producten te retourneren, voordat Het handwerkhoekje daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Het handwerkhoekje

8.15 Indien de Koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Het handwerkhoekje voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen.

 

Artikel 9 – Ruilen en herroepingrecht

9.1 De Koper mag binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangstname zonder boete en zonder opgave van redenen de koop ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6. Indien van het herroepingrecht gebruik wordt gemaakt zal Het handwerkhoekje zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding zorgdragen voor de terugbetaling van het door de Koper aan Het handwerkhoekje betaalde, mits de desbetreffende Producten zijn geretourneerd.

9.2 Ruilen van een Product (tegen een ander Product danwel tegen een tegoedbon)is mogelijk binnen tien (10) werkdagen mits de Koper de originele aankoopnota overlegt en het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6 in acht wordt genomen.

9.3 Uitgesloten van ontbinding in de zin van artikel 9.1of omruilen van een product zijn de volgende Producten:

 • Gepersonifieerde Producten en Producten die op maat, dan wel naar de specificaties, van de Koper zijn gemaakt/besteld
 • Producten waarvoor een dagprijs geldt

9.4 Het betreffende Product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende Product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd

9.5 De Koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende Product. De kosten van de terugzending zijn in principe voor rekening van de Koper. Terugzending dient te geschieden volgens de specifieke richtlijnen die door Het handwerkhoekje  worden verstrekt. (RMA procedure)

9.6 Het handwerkhoekje  kan besluiten, in het kader van de RMA procedure, het betreffende Product op te halen bij de Koper. Koper dient dan, conform de richtlijnen, Het handwerkhoekje in staat te stellen het Product op te laten halen

9.7 Koper kan de RMA procedure inzien op de website van Het handwerkhoekje of opvragen bij de customer service afdeling.

 

Artikel 10 – Garantie

10.1 Door fabrikanten of toeleveranciers van Producten aan Het handwerkhoekje gegeven garanties betreffende deze Producten zullen steeds aan de Koper worden overgedragen.

10.2 Bij Producten die met fabrieksgarantie worden geleverd dient de Zakelijke klant zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier te wenden. Desgevraagd kan Het handwerkhoekje daarbij tussen de Zakelijke klant en fabrikant of toeleverancier bemiddelen, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) door het product namens en voor risico van de Zakelijke klant te verzenden naar de fabrikant of toeleverancier.

10.3 Voor door Het handwerkhoekje aan Consumenten geleverde Producten van derden is Het handwerkhoekje gedurende 3 maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien dat niet het geval is, kan de Consument er de voorkeur aangeven zich rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier van Het handwerkhoekje te wenden om een Product te vervangen of om gebreken te herstellen.

10.4 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.8 e.v. is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Het handwerkhoekje de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten of onderdelen, hetzij de betreffende Producten of onderdelen deugdelijk te repareren, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten of onderdelen de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Het handwerkhoekje terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de producent zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
 • indien het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt;
 • indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de Koper meldt dat er aanspraak op garantie wordt gemaakt;
 • indien het Product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Bij Zakelijke klanten kan Het handwerkhoekje slechts aansprakelijk gehouden worden voor directe schade die is toe te rekenen aan opzet of grove schuld van Het handwerkhoekje Voor indirecte schade; gevolg- of bedrijfsschade; winst- of omzetderving; verlies van besparingen; door de Koper door middel van redelijk gedrag vermijdbare schade of voor schade ontstaan uit overmacht, is Het handwerkhoekje nimmer aansprakelijk
11.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Het handwerkhoekje beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Het handwerkhoekje komt.
11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Het handwerkhoekje (of van haar leidinggevend personeel), zal Koper Het handwerkhoekje vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdend met de producten en zal hij Het handwerkhoekje alle schade vergoeden die Het handwerkhoekje lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken

Artikel 12 – Verzuim en ontbinding
12.1 Bij verzuim van Koper of in één van de in artikel 12.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Het handwerkhoekje op Koper, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Het handwerkhoekje bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Het handwerkhoekje op grond van de wet of de Overeenkomst.
12.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Koper, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Het handwerkhoekje binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.  

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Indien Het handwerkhoekje door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand
13.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt
13.3 Ingeval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Het handwerkhoekje als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Het handwerkhoekje onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Het handwerkhoekje kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen, bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Het handwerkhoekje of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning
13.5 Het handwerkhoekje zal de Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen

Artikel 14 – Services en diensten
14.1 Het handwerkhoekje  is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van onderaannemers.
14.2 Voor de aflevering van services en diensten zal Koper adequate faciliteiten ter beschikking stellen.

Artikel 15 – Persoonsgegevens en privacy
15.1 De gegevens van een Koper zullen uitsluitend volgens het privacy beleid van Het handwerkhoekje verwerkt worden. De Internetsite van Het handwerkhoekje bevat de van toepassing zijnde privacy statement

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten
16.2 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten
16.3 Ten aanzien van geschillen tussen Het handwerkhoekje en Zakelijke klanten is de bevoegde rechter te Amsterdam exclusief bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen Het handwerkhoekje en Consumenten is behalve de bevoegde rechter te Amsterdam ook de rechter van de woonplaats van de Consument bevoegd.